Lễ hội Bướm Hampyeong tổ chức vào cuối tháng 4 and extended to đầu tháng 5 hàng năm tại quận Hampyeong, tinh Jeollanam. Here is lễ hội lớn nhất Hàn Quốc for chủ đền về thiên nhiên